Inovacijų centras (IC) buvo įkurtas 1994 m. liepos mėn. 1 d Kauno Technologijos Universiteto (KTU) iniciatyva. Atsigręždami į jau daugiau nei septynerių metų veiklą, galime įvertinti savo darbus, planų įgyvendinimą, jų atitikimą nūdienos poreikiams.

IC ieško naujų technologijų, gaminių KTU padaliniuose, organizuoja "know-how" bei perspektyvių naujovių reklamą, leidžia bukletus, dalyvauja parodose, publikuoja straipsnius periodinėje spaudoje.

IC atliko inovacijų pasiūlos-paklausos Lietuvoje tyrimus. Šie tyrimai leido sukaupti technologijų, naujų gaminių ir išbaigtų mokslinių-inžinierinių projektų duomenų bazę. Kartu su LR Ūkio ministerija išleido du Lietuvos inovacijų katalogus anglų kalba. Šiuo metu yra rengiamas naujas didesnės apimties leidinys “High - Tech Lithuania 2002”

IC nuo 1995 m. rengė smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo modelį, analogišką Europos šalių verslą remiančioms struktūroms. Ištirtos verslo inkubatoriaus steigimo Kaune galimybės /1995 m. rugsėjis/. Parengta regioninė smulkaus verslo rėmimo programa /1996 m./. Parengta verslo inkubatoriaus koncepcija /1997 m. balandis, Kaunas/. 1997 - 1998 m. vykdytas ir užbaigtas Technologijų centro steigimas Kaune. Partneriai: Kauno technologijos universitetas, LR Ūkio ministerija, GFE GmbH ir Vokietijos bankas KfW. Šis projektas vykdomas pagal Vokietijos vyriausybinę TRANSFORM programą. Projekto Nr. Dta-PN:EA2-sfr-stu MOE-336. Pagrindinis Technologijų centro tikslas - remti besisteigiančias technologinio profilio smulkias ir vidutines įmones, palankiomis sąlygomis nuomojant patalpas, teikiant profesionalias Kauno Technologijos Universiteto ar kitų institucijų ekspertų konsultacijas, sudarant sąlygas kartu naudotis orgtechnika bei kitomis biuro paslaugomis. Šiuo metu Technologijų centras sėkmingai gyvuoja: išnuomotos visos patalpos, parengtas centro plėtros planas bei ieškoma optimaliausio varianto tolimesniam plėtimuisi.

Inovacijų centras dalyvauja tarptautinėse parodose pristatydamas lietuviškų naujovių ekspozicijas / Balttechnika (LITEXPO), Inovacijų mugė (Leipcigas), Hannovermesse (Hanoveris), Baltijos inovacijos (Ryga, Talinas, Sankt Peterburgas) ir kt./, organizavo tarptautinę Baltijos šalių inovacijų parodą /1997 m./, rengė regioninę parodą "Pirkime lietuvišką prekę" /1995 - 98 m./.

Centras organizuoja seminarus smulkaus ir inovacinio verslo atstovams. Didžiausias renginys - tarptautinė konferencija "Inovacinės veiklos problemos ir perspektyvos Rytų bei Vidurio Europos šalyse" /1997, 2000 m. birželis, Kaunas/. Joje dalyvavo atstovai iš 16 užsienio šalių ir Lietuvos.

Inovacijų centras rengė daugelį svarbių Kauno apskričiai projektų. Ištirtos transporto terminalo steigimo Kaune galimybės /1995 m./, modernios lietuviškos pakuotės įmonės kūrimo perspektyvos /1995 m./. Dalyvaujame valstybinėje gyvenamųjų namų renovacijos programoje, rengdami gyvenamųjų namų renovacijos ir apšiltinimo projektus /nuo 1995 m./, parengtame "Pastatų renovacijos ir šiltinimo ekonominio efektyvumo" programa Kauno regionui /1996 m./. Kartu su konsultacine alternatyvios energetikos firma "Žalioji sodyba" ištirtos alternatyvios energijos išteklių Lietuvoje panaudojimo galimybės bei mažųjų hidroelektrinių atstatymo Varėnoje tikslingumas /1996 m./. Parengta Gyvenamųjų namų statybos bendrijų veiklos teisinės bazės analizė ir jos papildymo bei pakeitimo projektas /Lietuvos Respublikos Statybos ir urbanistikos ministerijos užsakymas, 1997 m./

Centras užmezgęs glaudžius ryšius su Latvijos, Estijos, Vokietijos, Lenkijos, Skandinavijos šalių paramos SVV organizacijomis, dalyvauja ruošiant tarptautinius verslo plėtros projektus, organizuojant Lietuvos ir užsienio verslininkų susitikimus, padedančius užmegzti naujus verslo ryšius ir skatinti Lietuvos SVV plėtrą.

Inovacijų centre teikiamos įvairiapusės verslo konsultacijos. Mūsų klientai - UAB "Kauno kotedžai", AB "Kauno dujotiekio statyba", Kauno III klinikinė ligoninė, UAB "Ebonitas", UAB "Šančių autoservisas", UAB "Asviga", UAB "Empirija", UAB "Bitas" ir daugelis kitų.

Kartu su Regionų plėtros centru rengiami regioninės plėtros projektai /Telšių apskrities,Vilkaviškio raj., Radviliškio raj./, o taip pat Inovacijų centro darbuotojai parengė Lazdijų rajono SVV plėtros programą.

Pagal LR Ūkio Ministerijos užsakymą Inovacijų centras parengė "Vartojimo gaminių pramonės konkurencingumo didinimo programą" (1999 m.) bei "Mokslo ir technnologijų parkų plėtros koncepciją" (2001 m.).